منابع آزاد

روری پک تراست منابع آنلاین متناسب با ایمنی، امنیت و نیازهای توسعه حرفه ای روزنامه نگاران آزاد ایجاد کرده است. این منابع برای همه روزنامه نگاران آزاد آزاد و قابل دسترسی است.

Freelancers در اطراف میز دسکتاپ
Freelancers در اطراف میز تلفن همراه

روزنامه نگاران آزاد اغلب با منابع و حمایت محدود فعالیت می کنند. منابع در حال تحول آنلاین ما اطلاعات ارزشمندی در مورد ایمنی، امنیت و توسعه حرفه ای، و همچنین حمایت عملی مانند جایی که برای پیدا کردن بودجه و بیمه ارائه می دهند.

منابع می توانند به شما کمک کنند تا برای واگذاری بعدی خود آماده شوید، بهترین شیوه ها را یاد بگیرید تا در حالی که در این زمینه به شما کمک می کنند و از کار تان بیشترین استفاده را می کنید.