رهنمای راپوردهی و کوید۱۹

گزارش راهنماها .

در حالی که در کار، شما ممکن است شرایطی مواجه می شوند که در آن توجه دقیق و اقدامات احتیاطی مورد نیاز است به منظور حفظ خود، تیم خود و مشارکت کنندگان خود را امن و امن است. COVID روزنامه نگاران را ملزم به پوشش همه گیر جهانی و تلاش برای مبارزه با آن کرده است. این ملاحظات ایمنی و پروتکل برای همه درگیر تاثیر داشته است و اغلب ما را مجبور به عمل در راه های جدید. همچنین به دلیل عدم دسترسی یا ناتوانی در سفر، گزارش داستان های دیگر را نیز تحت تأثیر قرار داده است. این امر بسیاری از چالش های مختلف را برای روزنامه نگارانی که در سطح جهانی کار می کنند فراهم می کند.

منابع زیادی برای کمک به شما در حالی که گزارش در مورد سناریوها و رویدادهای خاص، مانند درگیری ها، اعتراضات و یا COVID وجود دارد.

گزارش در مورد COVID.