چگونه کمک می کنیم

The Trust provides direct financial and practical support to freelance journalists and their families globally.

اعتماد به آزادکارها به چهار روش اصلی کمک می کند: