شرکای ما

ما به لطف شبکه ای از روزنامه نگاری هم فکر و سازمان های رسانه ای که با آنها همکاری می کنیم، قادر به تاثیر مثبت در جهان هستیم. از فرصت های آموزشی گرفته تا کارگاه های ایمنی، ما افتخار می کنیم که با شرکای مختلف در سراسر جهان از جمله روزنامه نگاران در شبکه پریشانی در ارتباط هستیم.

ما از مشارکت ها و فرصت های جدید برای درگیر کردن جامعه استقبال می کنیم.

شرکای.